Afwezigheid vanwege zomervakantie

Wij zullen van 8 juni tot 30 augustus niet aanwezig zijn op spreekuren vanwege de zomervakantie. Wij zullen derhalve alleen bereikbaar zijn voor dringende zaken via de e-mail, maar niet voor adviezen. Wij wensen u alvast een prettige zomer en hopen u begin september weer te mogen verwelkomen op onze spreekuren in Bemmel, Elst of Huissen.

Spreekuren juni vervallen

Vanwege het COVID-19 virus zijn wij helaas ook genoodzaakt onze spreekuren voor de maand mei te laten vervallen.
Wel blijven wij bereikbaar via ons e-mailadres: info@rechtswinkeloverbetuwe.nl en het contactformulier op onze website.
Daarnaast zullen wij vanwege de zomervakantie gedurende de maand juli en augustus niet bereikbaar zijn. Wij wensen u alvast een prettige zomer!

Spreekuur donderdag 5 maart 2020 vervalt

Het spreekuur van donderdag 5 maart 2020 te Elst zal komen te vervallen. Onze medewerkers zullen in de maand maart voor u klaar staan op de volgende data:

Bemmel
1 maart van 19:00 tot 20:00u

Elst
19 maart van 18:30 tot 19:30u

Huissen
4 maart van 19:00 tot 19:45u
18 maart van 19:00 tot 19:45u

Spreekuur 19 februari 2020 vervalt

Het spreekuur van woensdag 19 februari 2020 in Huissen zal komen te vervallen. Onze medewerkers zullen in de maand februari voor u klaar staan op de volgende data:

Bemmel
3 februari van 19:00 tot 20:00u

Elst
6 februari van 18:30 tot 19:30u
20 februari van 18:30 tot 19:30u

Huissen
5 februari van 19:00 tot 19:45u

Huurrecht

Het huurrecht kan erg ingewikkeld zijn. Er zijn vele wettelijke plichten en rechten voor zowel huurder als verhuurder. In huurcontracten kan van sommige regels worden afgeweken en van andere weer niet. Ook wijken de regels van de huur van een woonruimte totaal af van de regels omtrent het huren van een bedrijfsruimte. Komt u er zelf niet meer uit, of wilt u gewoon wat algemene informatie over het huurrecht? Lees dan dit artikel waarin het huurrecht in een notendop wordt uitgelegd.

Huurovereenkomsten

Van huur is sprake als de ene partij, de verhuurder, het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij, de huurder, die daarvoor een tegenprestatie moet betalen.

De wet onderscheidt drie soorten huurovereenkomsten:

* Algemene huurovereenkomsten
Dit zijn regels voor onder meer de huur van roerende goederen. Dit zijn goederen die niet nagelvast met de grond of een pand verbonden zijn. Hierbij kunt u denken aan een kast, computer of boek.
Valt uw huurovereenkomst zowel in deze categorie als in een van de andere twee onderstaande categorieën, dan gaan bij tegenspraak, de regels in de andere categorie voor.

* Huurovereenkomsten voor woonruimte
Deze categorie geldt voor vrijwel alle normale huurovereenkomsten van woonhuizen en appartementen. Een woonruimte is volgens het Burgelijk Wetboek een gebouwde onroerende zaak (een zaak die wel verbonden is met de grond) die als een zelfstandige woonruimte is verhuurd. Hierbij onderscheidt de wet zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen (kamers).
Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Wanneer hier geen sprake van is, gaat het om een onzelfstandige woning.

* Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte
Hier worden regels gesteld voor ruimten die gehuurd worden voor bedrijfsdoeleinden. Er zijn twee categoriën te onderscheiden:

o Middenstandsbedrijfsruimten
Dit zijn panden die voor het publiek toegankelijk zijn, bijvoorbeeld winkels, horecagelegenheden en hotels. Er worden hier direct producten of diensten geleverd.

o Overige bedrijfsruimten
Dit zijn panden die niet onder middenstandsbedrijfsruimten vallen, zoals kantoren, fabrieken en pakhuizen.

In dit artikel wordt nader ingegaan op huurovereenkomsten voor woonruimte. Van belang is tevens, dat het huurrecht niet altijd van dwingend recht recht is. Dit wil zeggen, dat van sommige van deze bepalingen rechtsgeldig kan worden afgeweken in de huurovereenkomst.

Het is daarom van belang om altijd de huurovereenkomst erbij te pakken in een specifiek geval om te zien of er afwijkingen in staan (en eventueel een jurist te laten kijken of die afwijkingen zijn toegestaan, of niet).

Inhoud huurovereenkomst

In een huurovereenkomst staat onder meer:

* De personalia van de verhuurder en huurder;
* De huurprijs (dit kan de all-in huur zijn of de huur gespecificeerd in kale huur en servicekosten);
* Het adres en een omschrijving van de woning;
* De datum van ingang van het contract;
* Het tijdstip en de wijze van betaling;
* De afspraken over onderhoudsverplichtingen;
* De huisregels;
* De handtekening van de verhuurder en huurder.

Verplichtingen huurder

* Betaling van de huurprijs
Als een huurder zich hier niet aan houdt, dan pleegt hij wanprestatie. De verhuurder kan dan incassomaatregelen treffen om het verschuldigde bedrag te innen. De incassokosten en de wettelijke renten worden dan bovenop de verschuldigde huur in rekening gebracht.

* Gedragen als ‘goed huurder’
De huurder is verplicht om zich jegens de verhuurder te gedragen als een ‘goed huurder’. Zo moet hij de verhuurder toegang verschaffen tot het gehuurde, als er noodzakelijke reparaties verricht moeten worden. Kleine gebreken komen over het algemeen voor rekening van de huurder. Het gaat hierbij voornamelijk om reparaties die eenvoudig en goedkoop uit te voeren zijn. Als het huurcontract eindigt, moet de huurder ervoor zorgen dat de woning in de oude staat opgeleverd wordt.

Huurverhoging
De verhuurder mag één keer per twaalf maanden de huur verhogen, waarbij hij zich moet houden aan een maximale huurverhoging. Ook moet hij minimaal twee maanden van tevoren deze huurverhoging aan de huurder mededelen. De huur mag maximaal 2,1% tot 4,6% stijgen vanaf 1 juli 2016. Deze stijging hangt af van uw inkomen in 2014 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Bij het huren van een woning in de vrije sector geldt er geen maximale huurverhoging.

Bij het huren van een (studenten)kamer gelden de regels voor een sociale huurwoning zoals hierboven gesteld.

Voor de vraag of u een sociale woning huurt of een woning in de vrije sector kunt u deze site raadplegen.

Opzeggen van de huur
Als de huurder wil vertrekken, moet deze de huur opzeggen binnen de geldende opzegtermijn. De opzegtermijn is hetzelfde als de betalingstermijn (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden). De huur moet schriftelijk en per aangetekende brief opgezegd worden en er hoeft geen reden voor de opzegging te worden opgegeven. Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan de huur pas beëindigd worden als die periode is verstreken. Eerder opzeggen is dan alleen mogelijk als de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Verhuurders moeten de huur minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen met een wettelijke reden voor opzegging.

Oplevering
Als het huurcontract eindigt, moet de huurder de woning over het algemeen in de oude staat opleveren. De verhuurder maakt doorgaans een beschrijving van de staat van het gehuurde (een opnamestaat) op het moment dat er een nieuwe huurder in trekt. Zo kan hij achteraf controleren of de huurder de woning correct heeft opgeleverd. Als deze beschrijving niet is opgemaakt, wordt de verhuurder verondersteld het gehuurde te hebben ontvangen in de staat zoals deze is op het moment van de huurbeëindiging. Het is echter wel mogelijk voor de verhuurder om door middel van tegenbewijs aan te tonen dat de staat van de woning er op achteruit is gegaan.

Veranderingen die de huurder zelf met schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft aangebracht mogen blijven zitten, tenzij destijds is afgesproken dat deze verwijderd moeten worden bij het einde van de overeenkomst.

Recht op woongenot en privacy
Het primaire recht van de huurder is het recht op woongenot. In de praktijk betekent dit dat een huurder ‘ongestoord’ van het gehuurde mag genieten, zonder overlast van de verhuurder. Tevens heeft de huurder recht op privacy: de verhuurder mag niet zonder zijn toestemming de woning betreden. Als het woongenot door een gebrek aan het gehuurde wordt verminderd, heeft de huurder het recht om te huur te verminderen of te verrekenen. Een vermindering van de huurprijs moet dan wel in verhouding staan tot de genotsvermindering.

Onderhoudstaken huurder en verhuurder
De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Hij is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van de woning, zoals lekkages van het dak of houtrot in kozijnen en deuren. De huurder moet het klein dagelijks onderhoud zelf uitvoeren en betalen. Dit kan bijvoorbeeld het binnenschilderwerk zijn of het ontstoppen van de gootsteen. Meer informatie over onderhoud en een overzicht met onderhoudstaken is te vinden op deze site.

Huurbescherming

Huurbescherming geldt voor huurders van zowel zelfstandige woningen als onzelfstandige woningen. Dit betekent dat een huurder niet zomaar uit zijn woning gezet kan worden, ook niet als de afgesproken huurperiode is verstreken of de woning is verkocht. De verhuurder moet de huur opzeggen en daarbij een geldige reden geven om het huurcontract te beëindigen. Heeft hij geen geldige reden, maar gaat u toch schriftelijk akkoord met de opzegging, dan eindigt het contract wel.
Huurbescherming geldt ook bij geliberaliseerde huurcontracten (woningen in de vrije sector).
Huurbescherming geldt niet voor de huurders van: woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen, recreatiewoningen en kamers in verzorgingshuizen. Bewoners van hospitakamers genieten gedeeltelijke huurbescherming.

Huurcommissie
Een huurder kan naar de Huurcommissie stappen als hij vermoedt dat hij teveel huur of te hoge servicekosten betaalt. De Huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak over de huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
Voor meer informatie over de Huurcommissie kunt u deze site bezoeken.

Internetoplichting

Op internet wordt veel gekocht en verkocht, bijvoorbeeld via webwinkels en Marktplaats. Helaas zijn niet alle kopers en verkopers even eerlijk. Lees dit artikel als u meer wilt weten over internetoplichting en over wat u kunt doen als u bent opgelicht.

Toenemende internetoplichting
U heeft het vast wel eens gehoord of misschien wel zelf meegemaakt. U koopt iets via internet en vervolgens wordt het artikel na betaling niet verzonden. Als u dan probeert om contact op te nemen met de leverancier is deze met de noorderzon vertrokken. Internetoplichting: het komt tegenwoordig helaas erg vaak voor. Door de toename van onlineverkopen neemt ook de internetoplichting toe. Er zijn oplichters die hiervoor een specifieke website oprichten, maar er zijn ook oplichters die via internetfora of Marktplaats oplichten. Hieronder volgen nu een paar tips om in uw achterhoofd te houden wanneer u iets via internet koopt.

Tips om internetoplichting te voorkomen
1. Doe onderzoek via Google naar de webwinkel waarmee u zaken wilt doen. Ook kunt u kijken op de sites: www.opgeletopinternet.nl of www.opgelicht.nl
2. De politie houdt een database bij van internetoplichters. Als burgers aangifte doen van internetoplichting worden deze aangiften geïmporteerd naar de database. Indien een door de burger opgegeven rekeningnummer of naam van een webwinkel meer dan een bepaald aantal keren voorkomt in de database, wordt deze gekenmerkt als ‘verdacht’. U kunt deze database dus doorzoeken om te kijken of een rekeningnummer of webwinkel voorkomt in de database. U kunt deze database vinden op de volgende website.
3. Kijk altijd naar de reputatie van een verkoper indien u via Marktplaats iets wilt kopen.
4. Doe aan prijsvergelijking: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
5. Betaal uw aankopen via Paypal of creditcard. Als een in aanmerking komend object dat u online heeft gekocht niet wordt geleverd of niet aan de omschrijving van de verkoper voldoet, vergoedt PayPal Aankoopbescherming het volledige bedrag. Als u van de Aankoopbescherming gebruik wilt maken, dient u binnen 180 dagen na betaling een geschil te openen. Als er geen bevredigend antwoord van de verkoper wordt ontvangen, moet u het geschil binnen 20 dagen na het indienen omzetten tot een claim. PayPal zal dan een beslissing nemen. Meer informatie over betalen via PayPal en ook over welke artikelen onder de in aanmerking komende objecten vallen vindt u op de volgende website.
U kunt ook betalen via uw creditcard. Vrijwel alle creditcards bieden een gratis aankoopverzekering. Via deze verzekering zijn alle aankopen die met een creditcard worden gedaan voor een bepaalde periode verzekerd tegen vermissing, diefstal of schade. De periode waarin aankopen verzekerd zijn is afhankelijk van de kaart.
6. Indien u het niet vertrouwt: niet doen!

Strafbaar
Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Van strafbare oplichting kan alleen worden gesproken als men het oogmerk heeft om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Dit kan gebeuren doordat de partij met wie u zaken heeft gedaan gebruik heeft gemaakt van een valse naam of een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen of door een opeenstapeling van leugens. Niet iedere gepleegde wanprestatie kan dus worden aangemerkt als oplichting.
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, dan kunt op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.mijnpolitie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of op een politiebureau. Aangifte doen via internet is de handigste manier. Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Er is bij de politie namelijk één centraal punt ingericht waar aangiftes over internetoplichting worden beoordeeld en onderzoeken worden voorbereid.

Civiele procedure bij internetoplichting
Indien er geen sprake is van strafbare oplichting kunt u ook een civiele procedure starten. Bij internetoplichting is er vrijwel altijd sprake van een overeenkomst tussen koper en verkoper. Een van de partijen houdt zich in het geval van oplichting niet aan de overeenkomst. U kunt in dat geval de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke stellen. Dit kan door een brief of e-mail waarin u een redelijke termijn geeft om alsnog het product toe te zenden. Indien de wederpartij de overeenkomst dan nog niet nakomt is er sprake van wanprestatie. U kunt dan een civielrechtelijke procedure starten bij de rechter.
In de praktijk is het niet eenvoudig om internetoplichters op te sporen en te vervolgen. Ze maken namelijk vaak gebruik van een valse identiteit en reageren niet op berichten. Ook worden slachtoffers afgeschrikt doordat de kosten van verhaal vaak hoger zijn dan de waarde van het product. Voorkomen is daarom beter dan genezen!